لیست اقلام مورد نیاز مجتمع فرهنگی باران جهت برپایی مراسم محرم ۱۳۹۹

خرید برنج

54
۰
سهم باقی مانده از ۵۰۰۰ کیلو

قیمت هرکیلو ۱۷/۵۰۰ تومان

پذیرایی مراسم

12.jpg
۰
سهم باقی مانده از ۵۰٫۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم ۵۰۰۰ تومان

خرید گوسفند

گوشت+قرمز
۰
سهم باقی مانده از ۳۳ گوسفند

قیمت هر سهم ۱/۵۱۰/۰۰۰ تومان

هزینه های جاری

234
۰
سهم باقی مانده از ۵۰٫۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم ۵۰/۰۰۰ تومان ​

خرید کیسه کفش

56
۰
سهم باقی مانده از ۴۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم ۱۰۰۰۰تومان

هزینه های فرهنگی

bghk.jpg
۰
سهم باقی مانده از ۵۰٫۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم ۵۰/۰۰۰ تومان

هزینه LCD

34
۰
سهم باقی مانده از ۲۴۰ سهم

قیمت هر سهم ۱۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه های بهداشتی

231-otm993nr27ck0e5wphv43cufca3xqkrtskrse52wmw
۰
سهم باقی مانده از ۵۰٫۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم ۲۰۰۰ تومان

طراحی ، اجرا و پشتیبانی : آژانس تبلیغاتی مهرگان | ۰۹۱۳۱۶۵۰۹۵۰